PENGENALAN

Maklumat- maklumat asas ini merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan kursus pengajian.

Objektif Program Pengajian (PEO) Syariah

Objektif utama penawaran program ini adalah:

 1. Graduan yang dapat menerangkan secara mendalamtentang hukum, perundangan dan   syariat Islam.
 2. Graduan yang dapat menghuraikan kaedah-kaedah mengeluarkan hukum-hakam dari Al-Quran dan Al Hadis.
 3. Graduan yang dapat menilai perbandingan hukum berdasarkan dalil-dalil daripada Al Quran dan Al Hadis.
 4. Graduan yang dapat melaporkan kaedah mengeluarkan fatwa yang selari dengan tuntutan semasa.
 5. Graduan yang dapat memberi tindak balas terhadap isu-isu semasa yang berkaitan dengan syariah.

Hasil Pembelajaran Program Pengajian (PLO) Syariah

Setelah menamatkan program ini para pelajar dijangka akan dapat:

 1. Berkebolehan untuk menerangkan kaedah-kaedahpembentukan hukum, perundangan dan syariat Islam.(C1)
 2. Berkebolehan untuk membantu masyarakat  dalammenghadapi  permasalahan hukum.(A2)
 3. Berupaya menerangkan dan bekerjasama dalamkumpulan secara efektif.(CS)
 4. Berkebolehan untuk menyelesaikan perselisihanpendapat. ( CTPS )
 5. Berkebolehan untuk menghormati pandangan orang lain. (TS)
 6. Berkebolehan untuk memberi respons dalam pelbagaibidang syariah seperti perunding syariah, kewanganIslam, muamalah syar’iyyah dan sebagainya.(LL)
 7. Berkebolehan untuk  mengatur atau memimpinmasyarakat dalam  beramal dengan tuntutan syariah. (KK)
 8. Berkebolehan untuk mempamerkan sikapberetika dalam kerjaya. (EM)
 9. Berkebolehan untuk membudayakan  kepimpinan Islam dalam berurusan dengan massa.(LS)


BAHASA PENGHANTAR

 • Bahasa Arab dan Bahasa Melayu


TARAF PERLAKSANAAN

 • Kursus  dalaman yang dirancang dan dikendali oleh IPTIP.


TEMPOH PENGAJIAN

 • 2 Tahun setengah


KEPERLUAN KREDIT UNTUK PENGANUGERAHAN

 • Keperluan kredit untuk bergraduat: 94 jam


KELAYAKAN KEMASUKAN DIPLOMA SYARIAH

 • LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 KEPUJIAN serta LULUS BAHASA MELAYU & BAHASA ARAB; ATAU
 • LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)/ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) ; ATAU
 • LULUS Sijil Tinggi dari mana Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) yang diiktiraf dalam bidang berkaitan; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia


INSTITUT PENGANUGERAHAN KELAYAKAN AKADEMIK

 • Dikeluarkan sendiri oleh Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis. 

 

MOHON SEGERA